^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

เหลือหนึ่งในสองของโลก

 

บ.ฝ.๖
เครื่องบินฝึกแบบที่ ๖
(Tachikawa)
(พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๙๓)

เหลือสองเครื่องในโลก

บ.ฝ.๖ ทาชิกาวา (Tachikawa)
    เนื่องจาก
รัฐบาลไทยเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา อะไหล่ของ เครื่องบินฝึกแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมขาดแคลนทำการบินไม่ได้ ทอ.จึงได้ซื้อ บ.ทาชิกาวา (บ.ฝ.๖) จากประเทศญี่ปุ่น มาใช้ในการฝึกศิษย์การบินชั้นมัธยม เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ เคยประจำการใน กองบินน้อยที่ ๒ , รร.การบิน และ
กองบินน้อยที่ ๔
   
ประจำการใน ทอ. พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๙๓ ปัจจุบันเป็น บ.ที่เหลือ ๑ ใน ๒ ของโลก

ประเภท เครื่องบินฝึก ๒ ที่นั่ง
ผู้สร้าง บริษัท ตาชิกาวา ประเทศญี่ปุ่น
เครื่องยนต์ คาวาซากิ ๔๕๐ แรงม้า ๑ เครื่อง
กางปีก ๔๐ ฟุต
ยาว ๒๗ ฟุต ๔ ๑/๒ นิ้ว
สูง ๙ ฟุต ๔ นิ้ว
น้ำหนักรวม ๔,๒๕๒ ปอนด์
อัตราเร็วสูงสุด ๑๗๑ ไมล์/ชม.
อัตราเร็วเดินทาง ๑๓๗.๕ ไมล์/ชม.
พิสัยบิน ๖๑๘ ไมล์
ประจำการ พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๙๓

ปัจจุบัน เหลือสองเครื่องในโลก อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ ๑ เครื่อง ที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศจีนอีก ๑ เครื่อง

 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210