^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

เวลาทำการ

 

 

เปิดทุกวันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.

หยุดจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเข้าชม ไม่เสียค่าผ่านประตู

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ

กรุณาติดต่อล่วงหน้า โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๗๖๔ โทรสาร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๘๔๖

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210