ผู้บริหาร

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
อดีตผู้บังคับบัญชา กปพ.สบ.ทอ. หัวหน้ากองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
น.อ.หญิง นงลักษณ์ สุขณียุทธ
น.อ. สิทธิชัย จินดาอินทร์
น.อ.หญิง ขจี อินทขันตี
น.อ. ทิวา ธำรงเวชช
น.อ.หญิง พัชรรินทร์ เอี่ยมสำอาง
น.อ. ประโยชน์ ปานสกุล
น.อ.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ
น.อ.หญิง ยุพดี คูหา
น.อ.ไพฑูรย์ ไล้เลิศ
19 มี.ค. 29 – 30 ก.ย.31
1 ต.ค. 31 – 30 ก.ย.33
1 ต.ค. 33 – 30 ก.ย.35
1 ต.ค.37 – 30 ก.ย.40
1 ต.ค. 40 – 30 ก.ย.41
1 ต.ค. 41 – 30 ก.ย.46
1 ต.ค. 46- 30 ก.ย.48
1 ต.ค. 48 – 30 ก.ย.49
1 ต.ค. 33 – 31 มี.ค..52
ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
น.อ. สุธน จันกระทึก
1 เม.ย. 52 – 30 ก.ย. 52
น.อ.หญิง จิราภรณ์ ศรีศิล
1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 54
น.อ.ไพฑูรย์ ไล้เลิศ
1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 60
น.อ.สหกรม นาคประดิษฐ์
1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
น.อ.ณัฐวุฒิ อจลบุญ
1 ต.ค. 61 – ปัจจุบัน