นิทรรศการ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านการบิน
และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การบินและวิทยาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีห้องสมุดประวัติศาสตร์การบินที่เก็บรวบรวมหนังสือ จดหมายเหตุ รูปภาพ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ของกิจการบิน เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้า